Για κορυφαίες επιδόσεις στη προπόνηση και στους αγώνες
$_SESSION (array)
langCode 2
metrics
array
currency
array
code EUR
value 1
symbol
order
array
cart
array
summary
array
total 0.00
items 0
history
array
previous [empty string]
current /gr/after-sports-performance/subcat-5964c1fedc270819269211
$gdata (array)
accountLink login.php
logoutLink [empty string]
currency
array
code EUR
value 1
symbol
currentURI /gr/after-sports-performance/subcat-5964c1fedc270819269211
newspopup TRUE
langs
array
en
array
url /en/after-sports-performance/subcat-5964c1fedc270819269211
active [empty string]
title English
gr
array
url /gr/after-sports-performance/subcat-5964c1fedc270819269211
active active
title Greek
seo FALSE
gmsg
array
title Για κορυφαίες επιδόσεις στη προπόνηση και στους αγώνες
descr NULL
dt_start [empty string]
dt_end [empty string]
ic_order 0
dt_priority 1
summary
array
total 0.00
items 0
wishlist 0
ship_to NULL
menu
array
Πριν την άσκηση
array
category Πριν την άσκηση
cat_furl before-sports-performance
category_id 595e3d1462363387792785
banner
array
0
array
banner fresheditor/Uploads/a9e42056d3701f295cd00c4073b7f4ee_343x208.jpg
banner_descr NULL
1
array
banner fresheditor/Uploads/bca034cfe3374a5344dc0a4c534b4848_343x208.jpg
banner_descr after-sports-performance/subcategory-5964c1cb89313743194933/PROTEIN-XTR-00C879062F | PROTEIN XTR - ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
2
array
banner fresheditor/Uploads/cd681fd653594fb18557a07ce3fb6a77_343x208.jpg
banner_descr before-sports-performance/subcategory-5964c1ed674cd024147258/ENERGY-SPECIAL-00DFE84328 | ENERGY SPECIAL - ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
banner_descr NULL
category_vimeo [empty string]
category_vimeo_desc [empty string]
items
array
subcategories
array
5964c1b5d7e91893698440
array
item_count 32
subcategory_id 5964c1b5d7e91893698440
subcategory Αθλητικά Συμπληρώματα
subcat_furl sport-supplements
5964c1ed674cd024147258
array
item_count 9
subcategory_id 5964c1ed674cd024147258
subcategory Ενεργειακές Μπάρες
subcat_furl subcat-5964c1ed674cd024147258
5964c1f7a2070529749237
array
item_count 1
subcategory_id 5964c1f7a2070529749237
subcategory Αθλητικό Μασάζ
subcat_furl subcat-5964c1f7a2070529749237
5964c20ecb5fa391649242
array
item_count 5
subcategory_id 5964c20ecb5fa391649242
subcategory Αθλητικά Αξεσουάρ
subcat_furl sports-accessories
item_count 47
Κατά τη διάρκεια
array
category Κατά τη διάρκεια
cat_furl during-sports-performance
category_id 5964c115f1915076920402
banner
array
0
array
banner fresheditor/Uploads/04fd2eb56c73b3cc88fb7ff8446e678f_343x208.jpg
banner_descr NULL
1
array
banner fresheditor/Uploads/8bfc15af1e29b18875f5348e464df976_343x208.jpg
banner_descr during-sports-performance/subcategory-5964c1c7b1dee534797928/PERFORMANCE%20-SETE-002F4A2B8A | PERFORMANCE SETE - ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
2
array
banner fresheditor/Uploads/b5b53d613dd5952b33d8f9468f4bd65d_343x208.jpg
banner_descr during-sports-performance/subcategory-5964c1c7b1dee534797928/MALTOSHOT-00EAD40882 | MALTOSHOT - ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
banner_descr NULL
category_vimeo [empty string]
category_vimeo_desc [empty string]
items
array
subcategories
array
5964c1c7b1dee534797928
array
item_count 14
subcategory_id 5964c1c7b1dee534797928
subcategory Αθλητικά Συμπληρώματα
subcat_furl subcat-5964c1c7b1dee534797928
5964c1e9c1aa6590685617
array
item_count 8
subcategory_id 5964c1e9c1aa6590685617
subcategory Ενεργειακές Μπάρες
subcat_furl subcat-5964c1e9c1aa6590685617
5964c20b7c63b836474766
array
item_count 5
subcategory_id 5964c20b7c63b836474766
subcategory Αθλητικά Αξεσουάρ
subcat_furl subcat-5964c20b7c63b836474766
item_count 27
Μετά την άσκηση
array
category Μετά την άσκηση
cat_furl after-sports-performance
category_id 5964c14a144aa368813898
banner
array
0
array
banner fresheditor/Uploads/169a370dac3bee0f3885e9ee19316bfd_343x208.jpg
banner_descr NULL
1
array
banner fresheditor/Uploads/83a13e556e8ccc0e9953cff12b03543e_343x208.jpg
banner_descr after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/RESTORE-003C1349F0 | RESTORE - ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
2
array
banner fresheditor/Uploads/e7d9d229421f3e77a7241e8ae72f7619_343x208.jpg
banner_descr after-sports-performance/subcategory-5964c207a6edb532291791/BOTTLE-600-ML-0066F3F23F | Bottle 600 ml - ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
banner_descr NULL
category_vimeo [empty string]
category_vimeo_desc test
items
array
subcategories
array
5964c1cb89313743194933
array
item_count 30
subcategory_id 5964c1cb89313743194933
subcategory Αθλητικά Συμπληρώματα
subcat_furl subcat-5964c1cb89313743194933
5964c1e1e75f4729929383
array
item_count 9
subcategory_id 5964c1e1e75f4729929383
subcategory Ενεργειακές Μπάρες
subcat_furl subcat-5964c1e1e75f4729929383
5964c1fedc270819269211
array
item_count 2
subcategory_id 5964c1fedc270819269211
subcategory Αθλητικό Μασάζ
subcat_furl subcat-5964c1fedc270819269211
5964c207a6edb532291791
array
item_count 5
subcategory_id 5964c207a6edb532291791
subcategory Αθλητικά Αξεσουάρ
subcat_furl subcat-5964c207a6edb532291791
item_count 46
$data (array)
banner fresheditor/Uploads/169a370dac3bee0f3885e9ee19316bfd_4600x920.jpg
category
array
parent_id frm_entity_1
title Μετά την άσκηση
friendly_url after-sports-performance
banner fresheditor/Uploads/169a370dac3bee0f3885e9ee19316bfd_4600x920.jpg
unique_id 5964c14a144aa368813898
link after-sports-performance/
subcategory
array
parent_id 5964c14a144aa368813898
title Αθλητικό Μασάζ
friendly_url NULL
banner NULL
unique_id 5964c1fedc270819269211
link after-sports-performance/
products
array
002C90CE91
array
page_id 002C90CE91
cat_id 5964c14a144aa368813898
subcat_id 5964c1fedc270819269211
title COMFORT
mini_description Ειδική κρέμα με έντονες καταπραϋντικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή και με επίδραση μακράς διάρκειας. Κατάλληλη για τις περιοχές έντονης τριβής των ποδηλατών και των δρομέων.
code 15-07
price 15.20
wholesale 0.00
friendly_url after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/COMFORT-002C90CE91
furl COMFORT-002C90CE91
category_furl after-sports-performance
subcategory_furl subcategory-5964c1fedc270819269211
item_order 52
priceNoFormat 0
link after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/COMFORT-002C90CE91
totalQty 0
Price 0
variants
array
006913E549
array
code 15-07
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 006913E549
file_id b0fef3e57f7259670c33996ebda7e981
file_name b0fef3e57f7259670c33996ebda7e981.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 279
lang 0
title Σωληνάριο των 100 ml
in_stock 50
qty 50
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 115.4
price 15.20
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_479x677.jpg
003C1349F0
array
page_id 003C1349F0
cat_id 5964c14a144aa368813898
subcat_id 5964c1fedc270819269211
title RESTORE
mini_description Χαλαρωτική και καταπραϋντική κρέμα-τζελ, που διευκολύνει την αποκατάσταση των μυών μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα. Περιέχει DFC (σύμπλεγμα αμυντικών παραγόντων), για άμεση και αποτελεσματική μυϊκή αποκατάσταση.
code 15-41
price 16.20
wholesale 0.00
friendly_url after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/RESTORE-003C1349F0
furl RESTORE-003C1349F0
category_furl after-sports-performance
subcategory_furl subcategory-5964c1fedc270819269211
item_order 53
priceNoFormat 0
link after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/RESTORE-003C1349F0
totalQty 0
Price 0
variants
array
00230302E1
array
code 15-41
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 00230302E1
file_id e696293b86b32908bc027f950e03ac2e
file_name e696293b86b32908bc027f950e03ac2e.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 319
lang 0
title Σωληνάριο των 150 ml
in_stock 50
qty 50
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 180.6
price 16.20
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_479x677.jpg
AllProducts 2
filters
array
prices
array
min 0
max 0
colors
array
sizes
array
ordering
array
link after-sports-performance//?order=
search [empty string]
order DEFAULT
active_category 5964c1fedc270819269211
category_seo
array
seo_unique_id 38
seo_id 6
seo_category_id NULL
seo_page 5964c14a144aa368813898
seo_title NULL
seo_description NULL
seo_keywords NULL
friendly_url after-sports-performance
fb_appid NULL
og_title NULL
og_description NULL
og_image NULL
og_type NULL
lang 2
2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
$product (array)
page_id 002C90CE91
cat_id 5964c14a144aa368813898
subcat_id 5964c1fedc270819269211
title COMFORT
mini_description Ειδική κρέμα με έντονες καταπραϋντικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή και με επίδραση μακράς διάρκειας. Κατάλληλη για τις περιοχές έντονης τριβής των ποδηλατών και των δρομέων.
code 15-07
price 15.20
wholesale 0.00
friendly_url after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/COMFORT-002C90CE91
furl COMFORT-002C90CE91
category_furl after-sports-performance
subcategory_furl subcategory-5964c1fedc270819269211
item_order 52
priceNoFormat 0
link after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/COMFORT-002C90CE91
totalQty 0
Price 0
variants
array
006913E549
array
code 15-07
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/1d37ddd2fa6d007a622f5f29fd006f1c.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 006913E549
file_id b0fef3e57f7259670c33996ebda7e981
file_name b0fef3e57f7259670c33996ebda7e981.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 279
lang 0
title Σωληνάριο των 100 ml
in_stock 50
qty 50
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 115.4
price 15.20
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/10fc39fe97b8eb1fe9ca2b46fa19011b_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/bf00eabc511daf49d405312935325ac5_479x677.jpg

COMFORT

Ειδική κρέμα με έντονες καταπραϋντικές ιδιότητες,...  15.20 € ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
$product (array)
page_id 003C1349F0
cat_id 5964c14a144aa368813898
subcat_id 5964c1fedc270819269211
title RESTORE
mini_description Χαλαρωτική και καταπραϋντική κρέμα-τζελ, που διευκολύνει την αποκατάσταση των μυών μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα. Περιέχει DFC (σύμπλεγμα αμυντικών παραγόντων), για άμεση και αποτελεσματική μυϊκή αποκατάσταση.
code 15-41
price 16.20
wholesale 0.00
friendly_url after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/RESTORE-003C1349F0
furl RESTORE-003C1349F0
category_furl after-sports-performance
subcategory_furl subcategory-5964c1fedc270819269211
item_order 53
priceNoFormat 0
link after-sports-performance/subcategory-5964c1fedc270819269211/RESTORE-003C1349F0
totalQty 0
Price 0
variants
array
00230302E1
array
code 15-41
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/554ac92ced6564dd93410d39233f4eae.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 00230302E1
file_id e696293b86b32908bc027f950e03ac2e
file_name e696293b86b32908bc027f950e03ac2e.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 319
lang 0
title Σωληνάριο των 150 ml
in_stock 50
qty 50
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 180.6
price 16.20
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/10cd0b0cb0d57a6785cfde484b0c5c69_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/181ee79ff76bc43068a291d58e8bda2d_479x677.jpg

RESTORE

Χαλαρωτική και καταπραϋντική κρέμα-τζελ, που...  16.20 € ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ